Pokaż plik/*
  0 - zarezerwowany
  1 - zarezerwowany
  2 - czujnik obrotów koła
  3 - czujnik obrotów silnika
  4 - stan lewego kierunkowskazu
  5 - stan świateł mijania
  6 - stan świateł drogowych
  7 - stan prawego kierunkowskazu
  8 - przycisk lewego kierunkowskazu
  9 - przycisk prawego kierunkowskazu
  10 - przycisk biegu wstecznego
  11 - sygnał PWM dla sterownika silnika
  12 - kierunek obrotów silnika (kanał A)
  13 - kierunek obrotów silnika (kanał B)

  A0 - puste
  A1 - puste
  A2 - odczyt natężenia prądu
  A3 - odczyt napięcia prądu
  A4 - potencjometr manetki do sygnału PWM
  A5 - odczyt natężenia prądu silnika (ze sterownika silnika)
*/
#pragma region defines
  #pragma region digital
    #pragma region uart
      #define pin_Rx 0
      #define pin_Tx 1
    #pragma endregion
    #pragma region interrupt_pins
      #define pin_kolo 2
      #define pin_silnik 3
    #pragma region swiatla
      #define pin_left_blinker 4
      #define pin_low_beam 5
      #define pin_traffic_lights 6
      #define pin_right_blinker 7
    #pragma endregion
    #pragma region buttons
      #define btn_left_blinker 8
      #define btn_right_blinker 9
      #define btn_reverse 10
    #pragma endregion
    #pragma region engine
      #define pin_enginePWM 11
      #define pin_inA 12
      #define pin_inB 13
    #pragma endregion
  #pragma endregion
  #pragma region analog
    #define pin_prad A2
    #define pin_napiecie A3
    #define pin_manetka A4
    #define pin_cs A5
  #pragma endregion
#pragma endregion
#pragma region includes
  #include <SoftwareSerial.h>
  #include <stdlib.h>
#pragma endregion
#pragma region variables
  volatile int obroty_kola = 0;
  volatile int obroty_silnika = 0;

  int k_lewy = 0;
  int mijania = 0;
  int drogowe = 0;
  int k_prawy = 0;
  int polozenie_manetki = 0;
  
  bool prawy = false;
  bool lewy = false;
  
  unsigned long aktualnyCzas = 0;
  unsigned long zapamietanyCzas = 0;
  unsigned long ostatniaWysylka = 0;

  float prad = 0;
  float napiecie = 0;
#pragma endregion
#pragma region setup
  void setup() {
    Serial.begin(9600);
    #pragma region OUTPUT
      pinMode(pin_enginePWM, OUTPUT);
      pinMode(pin_inA, OUTPUT);
      pinMode(pin_inB, OUTPUT);

      pinMode(pin_left_blinker, OUTPUT);
      pinMode(pin_right_blinker, OUTPUT);
    #pragma endregion
    #pragma region INPUT
      pinMode(pin_low_beam, INPUT);
      pinMode(pin_traffic_lights, INPUT);
    #pragma endregion
    #pragma region INPUT_PULLUP
      pinMode(pin_kolo, INPUT_PULLUP);
      pinMode(pin_silnik, INPUT_PULLUP);
      pinMode(btn_left_blinker, INPUT_PULLUP);
      pinMode(btn_right_blinker, INPUT_PULLUP);
      pinMode(btn_reverse, INPUT_PULLUP);
    #pragma endregion
    #pragma region interrupts
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin_kolo), dodaj_obrot_kola, RISING);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin_silnik), dodaj_obrot_silnika, RISING);
    #pragma endregion

    Serial.println("Device is ready!");
  }
#pragma endregion
#pragma region loop
  void loop() {
    // Reset liczników obrotów
    obroty_kola = 0;
    obroty_silnika = 0;
    #pragma region analogRead
      polozenie_manetki = analogRead(pin_manetka);
      // pomiar pradu baterii bez dodatkowego modułu jest niewykonalny, więc odczytany będzie prąd silnika
      // prad = analogRead(pin_prad) * (5.0 / 1024.0 / 10);
      prad = analogRead(pin_cs);
      napiecie = analogRead(pin_napiecie) * (12.0 / 1024.0);
    #pragma endregion
    #pragma region wsteczny
      if (digitalRead(btn_reverse) == LOW) {
        digitalWrite(pin_inA, LOW);
        digitalWrite(pin_inB, HIGH);
      } else {
        digitalWrite(pin_inA, HIGH);
        digitalWrite(pin_inB, LOW);
      }
    #pragma endregion
    #pragma region kierunkowskazy
      if (digitalRead(btn_left_blinker) == LOW) {
        if (lewy) {
          aktualnyCzas = millis();
          if (aktualnyCzas - zapamietanyCzas >= 400UL) {
            lewy = false;
          }
        } else {
          zapamietanyCzas = 0;
          lewy = true;
          prawy = false;
        }
      }
      
      if (digitalRead(btn_right_blinker) == LOW) {
        if (prawy) {
          aktualnyCzas = millis();
          if (aktualnyCzas - zapamietanyCzas >= 400UL) {
            prawy = false;
          }
        } else {
          zapamietanyCzas = 0;
          lewy = false;
          prawy = true;
        }
      }
      
      if (lewy) {
        digitalWrite(pin_left_blinker, !digitalRead(pin_left_blinker));
      } else {
        digitalWrite(pin_left_blinker, LOW);
      }

      if (prawy) {
        digitalWrite(pin_right_blinker, !digitalRead(pin_right_blinker));
      } else {
        digitalWrite(pin_right_blinker, LOW);
      }
    #pragma endregion
    #pragma region obroty_kola
      analogWrite(pin_enginePWM, polozenie_manetki/2);
    #pragma endregion

    #pragma region wysyłka danych
      send_data(obroty_kola, obroty_silnika, prad, napiecie, digitalRead(pin_left_blinker), digitalRead(pin_low_beam), digitalRead(pin_traffic_lights), digitalRead(pin_right_blinker));
    #pragma endregion

  }
#pragma endregion
#pragma region functions
  void send_data(int _obroty_kola, int _obroty_silnika, float _prad, float _napiecie, int _k_lewy, int _mijania, int _drogowe, int _k_prawy) {
    // Format danych
    // ^ obroty_kola | obroty_silnika | prad | napiecie | kierunkowskaz_lewy | mijania | drogowe | kierunkowskaz_prawy $
    if (millis() - ostatniaWysylka >= 100UL) {
      ostatniaWysylka = millis();
      Serial.println("^"+String(_obroty_kola)+"|"+String(_obroty_silnika / 10)+"|"+String(_prad, 2)+"|"+String(_napiecie, 2)+"|"+String(_k_lewy)+"|"+String(_mijania)+"|"+String(_drogowe)+"|"+String(_k_prawy)+"$");
    }
  }

  #pragma region interrupt_functions
    void dodaj_obrot_kola() {
      obroty_kola++;
    }

    void dodaj_obrot_silnika() {
      obroty_silnika++;
    }
  #pragma endregion
#pragma endregion